امتیاز آموزش مداوم

نــام رشــته امتیـــاز هزینه مجموع
[۲۰۱۱۵] بیماریهای ریه* | فوق تخصص ۱۵ ۱۸۰۰۰۰۰
[۲۰۲۲۵] قلب اطفال* | فوق تخصص ۱۵ ۱۸۰۰۰۰۰
[۲۰۱۳۵] نفرولوژی* | فوق تخصص ۷٫۵ ۱۸۰۰۰۰۰
[۲۰۱۲۵] بیماریهای قلب و عروق* | فوق تخصص ۱۵ ۱۸۰۰۰۰۰
[۲۰۱۶۵] جراحی قلب و عروق* | فوق تخصص ۱۵ ۱۸۰۰۰۰۰
[۱۷۱۰۵] بیماریهای داخلی* | تخصص ۱۵ ۱۸۰۰۰۰۰
[۱۷۱۳۵] بیماریهای قلب و عروق* | تخصص ۱۵ ۱۸۰۰۰۰۰
[۱۷۳۱۵] بیهوشی* | تخصص ۱۰٫۵ ۱۸۰۰۰۰۰
[۱۷۲۶۵] طب اورژانس* | تخصص ۷٫۵ ۱۸۰۰۰۰۰
[۱۷۱۸۵] طب فیزیکی و توانبخشی* | تخصص ۴٫۵ ۱۸۰۰۰۰۰
[۱۹۲۰۵] پرستاری* | دکترا ۱۰٫۵ ۷۵۰۰۰۰
[۱۵۱۰۵] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای ۱۰٫۵ ۱۰۵۰۰۰۰
[۰۰۵۰۱] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای ۱۰٫۵ ۱۰۵۰۰۰۰
[۱۴۱۰۵] پرستاری* | کارشناسی ارشد ۱۰٫۵ ۷۵۰۰۰۰
[۱۱۱۰۵] پرستاری* | کارشناسی ۱۰٫۵ ۷۵۰۰۰۰
[۱۱۳۰۵] اتاق عمل | کارشناسی ۱۰٫۵ ۷۵۰۰۰۰
[۱۱۱۴۵] هوشبري | کارشناسی ۱۰٫۵ ۷۵۰۰۰۰
[۱۴۵۹۵] پرستاري مراقبت هاي ويژه | کارشناسی ارشد ۱۰٫۵ ۷۵۰۰۰۰
[۱۴۸۱۵] تكنولوژي گردش خون | کارشناسی ارشد ۱۵ ۷۵۰۰۰۰
[۱۰۱۰۵] پرستاري | کاردانی ۱۰٫۵ ۷۵۰۰۰۰
[۱۴۸۶۵] بيهوشي | کارشناسی ارشد ۱۰٫۵ ۷۵۰۰۰۰

 

وردپرس توسط بیگ تم