ششمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران 

سابقه برگزاری کنگره نارسائی قلب ایران

اولین کنگره نارسایی قلب ایران - 9 لغایت 11 اسفند ماه 1385

اولین کنگره نارسایی قلب ایران - 9 لغایت 11 اسفند ماه 1385

اولین کنگره نارسایی قلب ایران - 9 لغایت 11 اسفند ماه 1385

اولین کنگره نارسایی قلب ایران در تاریخ 9 لغایت 11 اسفند ماه 1385 با ریاست جناب آقای دکتر محمد رضا معتمدی و به دبیر علمی جناب آقای دکتر مرتضی صافی و به دبیر اجرایی جناب آقای دکتر محمد اسماعیل قیداری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مرکز همایش های بین المللی امام خمینی ( ره) برگزار گردید.

دومین کنگره نارسایی قلب ایران - 23 لغایت 25 اردیبهشت ماه 1388

دومین کنگره نارسایی قلب ایران - 23 لغایت 25 اردیبهشت ماه 1388

دومین کنگره نارسایی قلب ایران - 23 لغایت 25 اردیبهشت ماه 1388

دومین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران در تاریخ 23 لغایت 25 اردیبهشت ماه 1388 با ریاست جناب آقای دکتر محمدرضا معتمدی و به دبیر علمی شادروان جناب آقای دکتر ناصر علی حجتی و به دبیر اجرایی جناب آقای دکتر بابک شریف کاشانی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مرکز همایش های بین المللی امام خمینی ( ره) برگزار گردید.

سومین کنگره نارسایی قلب ایران - 11 لغایت 13 آبان ماه 1390

سومین کنگره نارسایی قلب ایران - 11 لغایت 13 آبان  ماه 1390

سومین کنگره نارسایی قلب ایران - 11 لغایت 13 آبان ماه 1390

سومین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران در تاریخ 11 لغایت 13 آبان ماه 1390 با ریاست جناب آقای دکتر محمدرضا معتمدی و به دبیر علمی جناب آقای دکتر بابک شریف کاشانی و به دبیر اجرایی جناب آقای دکتر محمدرضا بیرانوند در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مرکز همایش های بین المللی امام خمینی ( ره) برگزار گردید.

چهارمین کنگره نارسایی قلب ایران - 10 لغایت 12 اردیبهشت 1393

چهارمین کنگره نارسایی قلب ایران - 10 لغایت 12 اردیبهشت 1393

چهارمین کنگره نارسایی قلب ایران - 10 لغایت 12 اردیبهشت 1393

چهارمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران در تاریخ 10 لغایت 12 اردیبهشت 1393 با ریاست جناب آقای دکتر محمد اسدپور پیرانفر و به دبیر علمی جناب آقای دکتر سعید علیپور پارسا و به دبیر اجرایی جناب آقای دکتر بابک شریف کاشانی در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.

پنجمین کنگره نارسایی قلب ایران - 15 لغایت 17 اردیبهشت 1395

پنجمین کنگره نارسایی قلب ایران - 15 لغایت 17 اردیبهشت 1395

پنجمین کنگره نارسایی قلب ایران - 15 لغایت 17 اردیبهشت 1395

پنجمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران در تاریخ 15 لغایت 17 اردیبهشت 1395 با ریاست جناب آقای دکتر محمد اسدپور پیرانفر و به دبیر علمی جناب آقای دکتر بابک شریف کاشانی و به دبیر اجرایی جناب آقای دکتر سعید علیپور پارسا در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.

چاپایمیل

Login