ششمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران 

در تماس باشید ...

دبیرخانه کنگره : info@ihfsummit.ir

شماره تماس : 22083106-021


 مسئول دبیرخانه علمی : سرکار خانم واحدی

شماره تماس : 09197855579


 مسئول امور بین الملل :  سرکار خانم رضائی نیا

شماره تماس : 09197855571


 مجری برگزاری کنگره : شرکت رهنما همایش ایرانیان 

شماره تماس : 02144273987 الی 8

آقای احمدی : 09121611410 

 

با توجه به زمانبندی ششمین کنگره نارسائی قلب ایران، امکان ارسال مقالات در سایت فعال گردید.

بر این اساس امکان ارسال مقالات طبق دستور العملی که درارسال مقالات نیز قابل مشاهده است امکان پذیر می باشد.

 

چاپایمیل

We're social