ششمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران 

آغاز به کار بخش مقالات ششمین کنگره نارسائی قلب ایران

با توجه به زمانبندی ششمین کنگره نارسائی قلب ایران، امکان ارسال مقالات در سایت فعال گردید.

بر این اساس امکان ارسال مقالات طبق دستور العملی که درارسال مقالات نیز قابل مشاهده است امکان پذیر می باشد.

 

چاپایمیل

Login