ششمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران 

  • TEHRAN

معرفی اسپانسر نقره ای ششمین کنگره نارسایی قلب ایران

 شرکت ان بی اس کیش  به عنوان اسپانسر نقره ای ششمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران معرفی شدند.

 

 

چاپایمیل