تاریخچه

در آغاز، اولین نشست بین المللی نارسایی قلبی ایران از 28 الی 30 فوریه برگزار شد و دومین نشست بین المللی نارسایی قلبی ایران از 13 تا 15 در ماه می، سال 2009 در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.
سومین نشست بین المللی نارسایی قلب ایران از 2 تا 4 نوامبر، سال 2011 برگزار شد و چهارمین نشست بین المللی نارسایی قلب ایران از 2 تا 4 می 2014 در مرکز همایش های دانشگاه شهید بهشتی اتفاق افتاد / برگزار شد.
پنجمین نشست بین المللی نارسایی قلب ایران از 15 تا 17 می 2016 نیز در مرکز همایش های دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
ششمین نشست بین المللی نارسایی قلب ایران از 9 الی 11 می 2018 برگزار شد که جناب آقای دکتر بابک شریف کاشانی رئیس جمهور، جناب دکتر سعید علیپور پارسا دبیر علمی و جناب دکتر احمد امین دبیر اجرایی بودند.
هفتمین نشست به عنوان رویدادی مشترک با هفتمین کنگره جهانی نارسایی قلبی از 17 تا 19 ژوئن 2020 در مرکز همایش های دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.
دکتر بابک شریف کاشانی به عنوان ریاست در این رویداد ، دکتر فرح نقاش زاده به عنوان دبیر علمی و محمد علی اکبرزاده به عنوان دبیر اجرایی در این نشست حضور دارند.

Buy now
English