ارکان کنگره

دکتر بابک شریف کاشانی ( رئیس کنگره)

دکتر فرح نقاش زاده ( دبیرعلمی کنگره)

دکتر محمد علی اکبرزاده (دبیر اجرایی کنگره)

دکتر سعید علیپور پارسا ( مشاور عالی کنگره)

دکتر محمد حسن نمازی ( رئیس مرکز تحقیقات قلب و عروق)

 

Buy now
English